2° bimestre - 182 LA TRIBU' DEGLI INDIANI CU CU SCARICA
Obiettivo:Riconoscere e utilizzare alcune fondamentali convenzioni di scrittura:
i gruppi CU – QU.